news       about      contact            CZ / EN / DEITC ZELENÁ HORA


status
soutěž  

rok
2021

místo
Žďár nad Sázavou, Česká Republika

tým
Filip Hermann, Štěpánka Úlehlová, Janosch Welzien 
             
ANOTACE

Informační a turistické centrum Zelená hora nenápadně doplňuje Poutní kostel Svatého Jana Nepomuckého. Stojí mimo hlavní pohledovou osu, nenarušuje původní poutní cestu. Architektura ITC je současná a jednoduchá, není výstřední, není spektakulární. Slouží jako zastavení na cestě ke kostelu a zázemí pro návštěvníky a personál. Respektuje Santiniho dominantnu na vrcholu kopce a nenásilně se hlásí k jejím kompozičním principům. Stavba převážně ukrytá pod terénem stojí u paty Zelené Hory, přirozeně se zapisuje do současné topografie a stávající terén modeluje jen minimálně. K návštěvníkům se otvírá skrz prosklenou fasádou s pěti poli, které odkazují k číselné symbolice kaple. Konkávní zakřivení půdorysu odpovídá vrstevnicím Zelené hory. Konvexní ustoupení fasády naproti tomu vytváří zastřešený vstupní prostor. Střed kružnic zdí infocentra leží ve středu kaple. Při pohledu od kostela je ITC téměř skryto. Odhaluje se jen nízkým zářezem v terénu, díky kterému návštěvník ITC vrcholy kostela zahlédne a neztratí tak s kostelem kontakt ani v informačním centru.

SITUACE

ITC stojí stranou, plynule splývá se svahem a snaží se vrcholnému výtvoru architekta Jana Santiniho nekonkurovat. Monumentální působení kostela na vrcholu kopce nechává návrh infocentra plně vyznít. Umístění objektu ITC navazuje na stávající zastavěné území a jeho technickou infrastrukturu. Předprostor infocentra je dimenzován pro turisty vystupující z autobusů a směřující k nákupu vstupenky, na toalety nebo například na přednášku. Objekt přirozeně navazuje na stávající síť cest, nová cesta směřuje po vrstevnici směrem k hlavní poutní cestě. Návrh se snaží minimalizovat dopravní a zpevněné plochy. Krátkodobá stání autobusů jsou situována paralelně k ulici Sychrova. Nová autobusová zastávka je umístění blíže hlavní cestě ke kostelu. U paty kopce je minimalizována doprava v klidu, nastálo zaparkovaná vozidla návrh zamýšlí umístit na druhou stranu ulice, do prostoru u trafostanice.  

V ulici Vejmluvova a Sychrova je navržen dopravní režim zóna 30. Cesta od kaple se na Vejmluvovu ulici napojuje pod úhlem 80 stupňů a projíždí přes předprostor ITC ve stejné úrovni, průjezd aut je jen oddělen zahrazovacími sloupky. Stavební řešení zřetelně odpovídá zvolenému dopravnímu režimu, směrem ke kapli je umožněn vjezd pouze určitým skupinám obyvatel (např. ZTP).

VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ

Konvexně ustupující fasáda vytváří přístřešek, kde lze počkat na autobus nebo se schovat před deštěm a zároveň chrání ITC před přehříváním v letních měsících. Díky prosklené fasádě jsou pobytové prostory centra dostatečně prosvětleny denním světlem. Horizontální okna směrem ke kostelu prosvětlují i chodby umístěné hlouběji v půdorysu. Kolem vnějších zdí půdorysu ve tvaru „U“ jsou situovány technické místnosti, sklady a hygienické zázemí. Mezi nosnými zdmi tohoto U se nacházejí průsvitné příčky z polykarbonátu, které od sebe oddělují dva odbytové prostory a místnost pro průvodce a kastelánku.

Při vstupu do ITC se návštěvník ocitne naproti zázemí pro prodej občerstvení, lístků a suvenýrů. Před pultem se vydává doleva směrem do přednáškové místnosti nebo k hygienickému zázemí. Zaměstnanci se naproti tomu vydávají doprava do kanceláře, skladů či hygienického zázemí pro personál. Nad recepčním pultem se nachází široké okno, prosvětlující prostor a nabízející průhled ke kapli. V tomto místě budova zároveň vytváří jakýsi zářez do svahu, který funguje jako zábradlí. Dva odbytové prostory lze v případě potřeby propojit. Přednáškový prostor s toaletami je provozně oddělitelný a samostatně přístupný nezávisle na ITC.  Přednášková místnost je vybavena pobytovým schodištěm ve sklonu přiléhajícího svahu a vejde se do ní více než 40 sedících diváků.

Celá stavba je bezbariérově přístupná.

Sochy navrhujeme situovat do lapidária v jiné části města, jejich umístění v infocentru v těsné blízkosti Santiniho díla oslabuje jejich působení v kostele samotném.

MATERIÁLY, TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Stavba je převážně ukrytá pod terénem. Pro nosnou konstrukci bude použita kombinace železobetonu a cihelného zdiva. Použity budou kvalitní a trvanlivé materiály. Betonové povrchy se budou uplatňovat v pohledové kvalitě, zdi budou omítnuty vápennou omítkou s finální štukovou vrstvou. Na podlahách v pobytových místnostech bude použita růžovo-šedá žula, pro nábytek dubové dřevo, stejně jako pro dveřní výplně a rámy oken.

Objekt bude vytápěn podlahovým vytápěním, zdrojem vytápění bude tepelné čerpadlo typu země/voda. Objekt bude větrán pomocí VZT jednotky, veškeré rozvody budou ukryty v konstrukcích.

Dešťové vody jsou akumulovány a opětovně využívány v objektu pro splachování.

schwerpunkt.architekti
Praha, München, Český Krumlov

architekti@schwerpunkt.cz
+420 606 926 340
+49 89 12 41 91 88